1. Na podstawie artykułu 1 lit. g Rozporządzenia Komisji UE 2022/720 z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U. z 2014r. poz.1012), wprowadza się Regulamin dystrybucji selektywnej.

2. System dystrybucji selektywnej oznacza system dystrybucji, w którym dostawca zobowiązuje się sprzedawać bezpośrednio lub pośrednio towary lub usługi objęte porozumieniem tylko dystrybutorom wybranym według określonych kryteriów,
a dystrybutorzy ci zobowiązują się nie sprzedawać tych towarów lub usług nieautoryzowanym dystrybutorom na terytorium, na którym dostawca postanowił stosować system.

3. Regulaminem dystrybucji selektywnej objęte są wszystkie produkty marki PODOPHARM®.

4. Produkty PODOPHARM® przeznaczone są do szczególnej, wyspecjalizowanej grupy odbiorców tj. do gabinetów kosmetycznych, podologicznych, dermatologicznych, fizjoterapeutycznych, sklepów internetowych lub stacjonarnych prowadzonych przez te podmioty . Sprzedaż dotyczy również szkół branżowych, uczelni wyższych o profilach kosmetologia lub podologia oraz ich studentów/słuchaczy.

5. Produkty PODOPHARM® dostępne w kanale sprzedaży mogą być sprzedawane tylko w sieci dystrybucji PODOPHARM®. W związku z tym wszelkie zakupy, czy też inne nabycie w celu odsprzedaży poza siecią, w szczególności przez sieć internetowych platform sprzedażowych marketplace są zabronione.

6. Wprowadza się zakaz sprzedaży i dalszej odsprzedaży produktów PODOPHARM® na platformach internetowych marketplace takich jak Allegro, OLX, Empik, Ebay, Amazon, Vinted, AliExpress, itp. platform sprzedażowych.

7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu firma PODOPHARM® Sp. z o.o. jako producent i podmiot odpowiedzialny zastrzega sobie prawo do wystąpienia na drogę sądową celem ochrony jego dóbr osobistych.

8. Do postanowień niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy:
a) Rozporządzenia Komisji UE 2022/720 z dnia 10 maja 2022 roku,
w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych.
b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U. z 2014r. poz.1012).
c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).

9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 7.02.2023 roku.